Купуялык саясаты

1. Жалпы жоболор
Бул жеке маалыматтарды иштеп чыгуу саясаты 27.07.2006-жылдагы федералдык мыйзамдын талаптарына ылайык түзүлгөн. 152-"жеке маалыматтар жөнүндө" ФЗ (мындан ары - жеке маалыматтар жөнүндө мыйзам) түзөт жана ОАЗИС ТРЕЙДИН КОМПАНИ ЖЧК (мындан ары – Оператор) тарабынан жеке маалыматтарды иштеп чыгуу тартибин жана жеке маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча чараларды аныктайт.
1.1. Оператор өзүнүн жеке маалыматтарын иштеп чыгууда адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин сактоону, анын ичинде жеке турмушунун кол тийбестигине, жеке жана үй-бүлөлүк сырына болгон укуктарды коргоону өзүнүн ишмердигин жүзөгө ашыруунун негизги максаты жана шарты катары коет.
1.2. Оператордун жеке маалыматтарды иштеп чыгууга карата ушул саясаты (мындан ары – саясат) Оператор веб-сайтка кирүүчүлөр жөнүндө ала турган бардык маалыматтарга карата колдонулат https://oasis-tradin.kg/.

2. Саясатта колдонулган негизги түшүнүктөр
2.1. Жеке маалыматтарды автоматташтырылган иштетүү-жеке маалыматтарды эсептөө техникасынын жардамы менен иштетүү.
2.2. Жеке маалыматтарды блокировкалоо-жеке маалыматтарды иштеп чыгууну убактылуу токтотуу (эгерде жеке маалыматтарды тактоо үчүн иштетүү зарыл болгон учурларды кошпогондо).
2.3. Веб-сайт-графикалык жана маалыматтык материалдардын, ошондой эле ЭЭМ үчүн программалардын жана маалымат базаларынын жыйындысы, алар Интернет тармагында тармактык дарек боюнча алардын жеткиликтүүлүгүн камсыздайт https://oasis-tradin.kg/.
2.4. Жеке маалыматтардын маалыматтык системасы-жеке маалыматтардын маалымат базаларында камтылган жана аларды иштетүүнү камсыз кылуучу маалыматтык технологиялардын жана техникалык каражаттардын жыйындысы.
2.5. Жеке маалыматтарды деперсоналдаштыруу-кошумча маалыматты пайдаланбастан жеке маалыматтардын конкреттүү пайдалануучуга же жеке маалыматтардын башка субъектине таандыктыгын аныктоо мүмкүн болбогон аракеттер.
2.6. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу-жеке маалыматтарды чогултууну, жазууну, системалаштырууну, топтоону, сактоону, тактоону (жаңыртууну, өзгөртүүнү), алууну, пайдаланууну, берүүнү (жайылтууну, берүүнү), жекелештирүүнү, бөгөттөөнү, жок кылууну, жок кылууну кошо алганда, жеке маалыматтар менен автоматташтыруу каражаттарын пайдалануу менен же мындай каражаттарды колдонбостон аткарылуучу ар кандай аракеттер (операциялар) же аракеттердин (операциялардын) жыйындысы.
2.7. Оператор-жеке маалыматтарды өз алдынча же башка жактар менен бирдикте уюштуруучу жана (же) ишке ашыруучу, ошондой эле жеке маалыматтарды иштеп чыгуунун максаттарын, иштетиле турган жеке маалыматтардын курамын, жеке маалыматтар менен жасалуучу аракеттерди (операцияларды) аныктоочу мамлекеттик орган, муниципалдык орган, юридикалык же жеке жак.
2.8. Жеке маалыматтар-веб-сайттын белгилүү же аныкталган колдонуучусуна түз же кыйыр тиешелүү болгон ар кандай маалымат https://oasis-tradin.kg/.
2.9. Жеке маалыматтар субъекти тарабынан жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтар - жеке маалыматтар жөнүндө Мыйзамда каралган тартипте жайылтуу үчүн жеке маалыматтар субъекти тарабынан уруксат берилген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук берүү жолу менен жеке маалыматтар субъекти тарабынан берилген адамдардын чектелбеген чөйрөсүнө кирүү мүмкүнчүлүгү болгон жеке маалыматтар (мындан ары - жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтар).
2.10. Колдонуучу-веб-сайттын каалаган коногу https://oasis-tradin.kg/.
2.11. Жеке маалыматтарды берүү-жеке маалыматтарды белгилүү бир адамга же адамдардын белгилүү чөйрөсүнө ачууга багытталган аракеттер.
2.12. Жеке маалыматтарды жайылтуу-адамдардын аныкталбаган чөйрөсүнө жеке маалыматтарды ачууга (жеке маалыматтарды берүү) же адамдардын чектелбеген чөйрөсүнүн жеке маалыматтары менен таанышууга, анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарында жеке маалыматтарды жарыялоого, маалыматтык-телекоммуникациялык тармактарда жайгаштырууга же жеке маалыматтарга кандайдыр бир башка ыкма менен жетүүгө мүмкүндүк берүүгө багытталган ар кандай аракеттер.
2.13. Жеке маалыматтарды трансчек аралык берүү – жеке маалыматтарды чет мамлекеттин аймагына чет мамлекеттин бийлик органына, чет өлкөлүк жеке же чет өлкөлүк юридикалык жакка берүү.
2.14. Жеке маалыматтарды жок кылуу-жеке маалыматтардын маалыматтык системасында жеке маалыматтардын мазмунун андан ары калыбына келтирүү мүмкүн болбогондуктан жеке маалыматтар биротоло жок кылынган жана (же) жеке маалыматтардын материалдык алып жүрүүчүлөрү жок кылынган ар кандай аракеттер.

3. Оператордун негизги укуктары жана милдеттери
3.1. Оператордун укугу бар:
 • жеке маалыматтар субъектисинен ишенимдүү маалыматтарды жана/же жеке маалыматтарды камтыган документтерди алууга;
 • жеке маалыматтар субъекти тарабынан жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук алынып салынган учурда, Оператор жеке маалыматтар жөнүндө Мыйзамда көрсөтүлгөн негиздер болгон учурда жеке маалыматтар субъектинин макулдугусуз жеке маалыматтарды иштеп чыгууну улантууга укуктуу;
 • жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамда же башка федералдык мыйзамдарда башкача каралбаса, жеке маалыматтар жөнүндө Мыйзамда жана ага ылайык кабыл алынган ченемдик укуктук актыларда каралган милдеттердин аткарылышын камсыз кылуу үчүн зарыл жана жетиштүү чаралардын курамын жана тизмесин өз алдынча аныктоо.
3.2. Оператор милдеттүү:
 • жеке маалыматтар субъектинин өтүнүчү боюнча анын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга тиешелүү маалыматтарды берүү;
 • Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген тартипте жеке маалыматтарды иштеп чыгууну уюштуруу;
 • жеке маалыматтар жөнүндө Мыйзамдын талаптарына ылайык жеке маалыматтар субъекттеринин жана алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн кайрылууларына жана суроо-талаптарына жооп берүү;
 • жеке маалымат субъекттеринин укуктарын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органга бул органдын суроо-талабы боюнча зарыл маалыматты мындай суроо-талапты алган күндөн тартып 30 күндүн ичинде билдирүү;
 • жеке маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча ушул саясатка чексиз жеткиликтүүлүктү жарыялоо же башка жол менен камсыз кылуу;
 • жеке маалыматтарды укукка жат же кокусунан алуудан, жок кылуудан, өзгөртүүдөн, тосмолоодон, көчүрүүдөн, берүүдөн, жайылтуудан, ошондой эле жеке маалыматтарга карата башка укукка жат аракеттерден коргоо үчүн укуктук, уюштуруучулук жана техникалык чараларды көрүү;
 • жеке маалыматтар жөнүндө Мыйзамда каралган тартипте жана учурларда жеке маалыматтарды берүүнү (таратууну, берүүнү, жетүүнү) токтотуу, жеке маалыматтарды иштеп чыгууну токтотуу жана жок кылуу;
 • жеке маалыматтар жөнүндө Мыйзамда каралган башка милдеттерди аткарууга.

4. Жеке маалымат субъекттеринин негизги укуктары жана милдеттери
4.1. Жеке маалыматтардын субъектилери төмөнкүлөргө укуктуу::
 • федералдык мыйзамдарда каралгандан башка учурларда, анын жеке маалыматтарын иштетүүгө байланыштуу маалыматтарды алуу. Маалыматтар оператор тарабынан жеке маалыматтар субъектине жеткиликтүү формада берилет жана мындай жеке маалыматтарды ачуу үчүн мыйзамдуу негиздер болгон учурларды кошпогондо, аларда башка жеке маалыматтар субъекттерине тиешелүү жеке маалыматтар камтылууга тийиш эмес. Маалыматтардын тизмеси жана аны алуу тартиби жеке маалыматтар жөнүндө мыйзамда белгиленген;
 • эгерде жеке маалыматтар толук эмес, эскирген, так эмес, мыйзамсыз алынган же билдирилген иштетүү максаты үчүн зарыл болбогон учурда оператордон анын жеке маалыматтарын тактоону, тосмолоону же жок кылууну талап кылууга, ошондой эле өзүнүн укуктарын коргоо боюнча мыйзамда каралган чараларды көрүүгө;
 • товарларды, жумуштарды жана кызматтарды рынокто илгерилетүү максатында жеке маалыматтарды иштеп чыгууда алдын ала макулдук берүү шартын коюу;
 • жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугун алып коюуга;
 • жеке маалыматтар субъекттеринин укуктарын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органга же оператордун анын жеке маалыматтарын иштеп чыгуудагы укукка сыйбаган аракеттерине же аракетсиздигине сот тартибинде даттануу;
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка укуктарды жүзөгө ашыруу боюнча.
4.2. Жеке маалымат субъекттери Кыргыз Республикасынын:
 • Операторго өзү жөнүндө ишенимдүү маалыматтарды берүү;
 • жеке маалыматтарыңызды тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү) жөнүндө операторго билдирүү.
4.3. Операторго өзү жөнүндө туура эмес маалыматтарды же жеке маалыматтардын башка субъектиси жөнүндө маалыматты экинчисинин макулдугусуз берген адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

5. Оператор колдонуучунун төмөнкү жеке маалыматтарын иштете алат
5.1. Фамилиясы, аты, атасынын аты.
5.2. Электрондук почта дареги.
5.3. Телефон номерлери.
5.4. Ошондой эле сайтта интернет-статистика (Яндекс Метрика жана гугл Аналитика жана башкалар) кызматтарынын жардамы менен келүүчүлөр жөнүндө жеке эмес маалыматтарды чогултуу жана иштеп чыгуу (анын ичинде "Аю" файлдары) жүргүзүлөт.
5.5. Жогоруда аталган маалыматтар мындан ары саясаттын тексти боюнча жалпы жеке маалыматтар түшүнүгү менен бириктирилген.
5.6. Оператор тарабынан расалык, улуттук таандыктыкка, саясий көз караштарга, диний же философиялык ишенимдерге, интимдик жашоого тиешелүү жеке маалыматтардын атайын категорияларын иштетүү жүргүзүлбөйт.
5.7. Жеке маалыматтар жөнүндө Мыйзамдын 1-беренесинин 10-бөлүгүндө көрсөтүлгөн жеке маалыматтардын атайын категорияларынын ичинен жайылтууга уруксат берилген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга, эгерде жеке маалыматтар жөнүндө Мыйзамдын 10.1-беренесинде каралган тыюу салуулар жана шарттар сакталса жол берилет.
5.8. Жайылтууга уруксат берилген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга колдонуучунун макулдугу анын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга башка макулдуктардан өзүнчө жол-жоболоштурулат. Ошол эле учурда, жеке маалыматтар жөнүндө Мыйзамдын 10.1-беренесинде каралган шарттар сакталат. Мындай макулдуктун мазмунуна карата талаптар жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын коргоо боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленет.
5.8.1 таратууга уруксат берилген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук колдонуучу Операторго түздөн-түз берет.
5.8.2 Оператор колдонуучунун аталган макулдугун алган учурдан тартып үч жумушчу күндөн кечиктирбей иштеп чыгуу шарттары жөнүндө, таратууга уруксат берилген адамдардын чектелбеген чөйрөсү тарабынан иштетүүгө тыюу салуулардын жана шарттардын бар экендиги жөнүндө маалыматты жарыялоого милдеттүү.
5.8.3 жеке маалыматтар субъекти тарабынан жайылтуу үчүн уруксат берилген жеке маалыматтарды берүү (жайылтуу, берүү, алуу) жеке маалыматтар субъектинин талабы боюнча каалаган убакта токтотулушу керек. Бул талап жеке маалыматтар субъектинин фамилиясын, атын, атасынын атын (бар болсо), байланыш маалыматын (телефон номерин, электрондук почтасынын дарегин же почта дарегин), ошондой эле иштетүү токтотулууга тийиш болгон жеке маалыматтардын тизмесин камтууга тийиш. Бул талапта көрсөтүлгөн жеке маалыматтар ал жөнөтүлгөн оператор тарабынан гана иштетилиши мүмкүн.
5.8.4 жайылтууга уруксат берилген жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук Операторго жеке маалыматтарды иштеп чыгууга карата ушул саясаттын 5.8.3-пунктунда көрсөтүлгөн талап келип түшкөн учурдан тартып токтотулат.

6. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу принциптери
6.1. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу мыйзамдуу жана адилеттүү негизде ишке ашырылат.
6.2. Жеке маалыматтарды иштетүү конкреттүү, алдын ала аныкталган жана мыйзамдуу максаттарга жетүү менен чектелет. Жеке маалыматтарды чогултуу максаттарына туура келбеген жеке маалыматтарды иштетүүгө жол берилбейт.
6.3. Жеке маалыматтарды камтыган, өз ара сыйышпаган максаттарда иштетилип жаткан маалыматтар базасын бириктирүүгө жол берилбейт.
6.4. Аларды иштетүү максаттарына жооп берген жеке маалыматтар гана иштетилүүгө тийиш.
6.5. Иштелип жаткан жеке маалыматтардын мазмуну жана көлөмү белгиленген иштетүү максаттарына ылайык келет. Иштетилип жаткан жеке маалыматтардын аларды иштеп чыгуунун билдирилген максаттарына карата ашыкча болушуна жол берилбейт.
6.6. Жеке маалыматтарды иштетүүдө жеке маалыматтардын тактыгы, алардын жетиштүүлүгү, ал эми зарыл учурларда жеке маалыматтарды иштетүү максаттарына карата актуалдуулугу камсыз кылынат. Оператор зарыл болгон чараларды көрөт жана / же толук эмес же так эмес маалыматтарды алып салуу же тактоо боюнча алардын кабыл алынышын камсыз кылат.
6.7. Жеке маалыматтарды сактоо федералдык мыйзам тарабынан белгиленген эмес, эгерде жеке маалыматтарды сактоо мөөнөтү, келишим, анын тарабы, пайда алуучу же кепил болгон жеке маалыматтардын субъекти болуп саналат, жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максатында талап кылынат, ашык эмес, жеке маалыматтарды сактоо түрүндө жүзөгө ашырылат. Иштетилүүчү жеке маалыматтар, эгерде Федералдык мыйзамда башкача каралбаса, кайра иштетүү максаттарына жеткенде же бул максаттарга жетүү зарылдыгы жоголгон учурда жок кылынат же жок кылынат.

7. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаттары
7.1. Колдонуучунун жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаты:
 • электрондук каттарды жөнөтүү аркылуу колдонуучуга маалымат берүү;
 • жарандык-укуктук келишимдерди түзүү, аткаруу жана токтотуу;
 • колдонуучуга веб-сайтта камтылган Кызматтарга, маалыматтарга жана/же материалдарга кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү https://oasis-tradin.kg/.
7.2. Ошондой эле, Оператор колдонуучуга жаңы өнүмдөр жана кызматтар, атайын сунуштар жана ар кандай окуялар жөнүндө эскертмелерди жөнөтүүгө укуктуу. Колдонуучу Операторго электрондук почта дарегине кат жөнөтүп, маалыматтык билдирүүлөрдү алуудан ар дайым баш тарта алат info@oasis-tradin.kg "жаңы өнүмдөр жана кызматтар жана атайын сунуштар жөнүндө эскертүүлөрдөн баш тартуу"деп белгиленген.
7.3. Интернет-статистика кызматынын жардамы менен чогултулган колдонуучунун жеке маалыматтар, сайттын сапатын жана анын мазмунун жакшыртуу, сайттын пайдалануучулардын иш-аракеттери жөнүндө маалымат чогултуу үчүн кызмат кылат.

8. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуунун укуктук негиздери
8.1. Оператор тарабынан жеке маалыматтарды иштеп чыгуунун укуктук негиздери:
 • оператордун уставдык (уюштуруу) документтери;
 • оператор менен жеке маалыматтар субъектинин ортосунда түзүлүүчү келишимдер;
 • федералдык мыйзамдар, жеке маалыматтарды коргоо чөйрөсүндөгү башка ченемдик укуктук актылар;
 • жеке маалыматтарын иштеп чыгууга, жайылтууга уруксат берилген жеке маалыматтарын иштеп чыгууга макулдук берүү.
8.2. Оператор колдонуучунун жеке маалыматтарын сайтта жайгашкан атайын формалар аркылуу өз алдынча толтурган жана/же жиберген учурда гана иштеп чыгат https://oasis-tradin.kg / же электрондук почта аркылуу Операторго жөнөтүлөт. Тийиштүү формаларды толтуруу жана/же Операторго өзүнүн жеке маалыматтарын жөнөтүү менен колдонуучу бул саясатка макулдугун билдирет.
8.3. Оператор колдонуучунун браузеринин жөндөөлөрүндө уруксат берилген учурда колдонуучунун жеке эмес маалыматтарын иштетет (файлдарды сактоо иштетилген " эж " жана технологияны колдонуу).
8.4. Жеке маалыматтар субъекти өзүнүн жеке маалыматтарын берүү жөнүндө өз алдынча чечим кабыл алат жана эркин, өз эрки менен жана өз кызыкчылыгы үчүн макулдук берет.

9. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу шарттары
9.1. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу жеке маалыматтар субъектинин анын жеке маалыматтарын иштеп чыгууга макулдугу менен ишке ашырылат.
9.2. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу операторунун милдеттерин, ыйгарым укуктарын жана милдеттерин Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жүктөлгөн жүзөгө ашыруу үчүн, Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимде же мыйзамда каралган максаттарга жетүү үчүн зарыл болуп саналат.
9.3. Жеке маалыматтарды иштетүү сот адилеттигин жүзөгө ашыруу, сот актысын, башка органдын же кызмат адамынын актысын аткаруу үчүн зарыл, Россия Федерациясынын аткаруу өндүрүшү жөнүндө мыйзамдарына ылайык.
9.4. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу жеке маалымат субъекти тарап же пайда алуучу же кепил болгон келишимди аткаруу үчүн, ошондой эле жеке маалымат субъектинин демилгеси боюнча келишим түзүү же жеке маалымат субъекти пайда алуучу же кепил боло турган келишим түзүү үчүн зарыл.
9.5. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу оператордун же үчүнчү жактардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын ишке ашыруу үчүн же жеке маалыматтар субъектинин укуктары жана эркиндиктери бузулбаган шартта коомдук маанилүү максаттарга жетүү үчүн зарыл.
9.6. Жеке маалыматтар субъекти тарабынан же болбосо анын өтүнүчү боюнча берилген адамдардын чектелбеген чөйрөсүнө кирүү мүмкүнчүлүгү (мындан ары – жалпыга жеткиликтүү жеке маалыматтар) жеке маалыматтарды иштеп чыгуу ишке ашырылат.
9.7. Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу федералдык мыйзамга ылайык жарыяланууга же ачыкка чыгууга милдеттүү.

10. Жеке маалыматтарды чогултуу, сактоо, берүү жана иштетүүнүн башка түрлөрүнүн тартиби
Оператор тарабынан иштелип чыккан жеке маалыматтардын коопсуздугу жеке маалыматтарды коргоо жаатындагы колдонуудагы мыйзамдардын талаптарын толук көлөмдө аткаруу үчүн зарыл болгон укуктук, уюштуруучулук жана техникалык чараларды ишке ашыруу жолу менен камсыз кылынат.
10.1. Оператор жеке маалыматтардын сакталышын камсыз кылат жана ыйгарым укуктуу эмес адамдардын жеке маалыматтарга жетүүсүн жокко чыгарган бардык мүмкүн болгон чараларды көрөт.
10.2. Колдонуудагы мыйзамдарды аткаруу менен байланышкан учурлардан тышкары же жеке маалыматтар субъекти тарабынан Операторго жарандык-укуктук келишим боюнча милдеттенмелерди аткаруу үчүн маалыматтарды үчүнчү жакка берүүгө макулдук берилген учурдан тышкары, колдонуучунун жеке маалыматтары эч качан, эч кандай шартта үчүнчү жактарга берилбейт.
10.3. Жеке маалыматтарда так эместиктер табылган учурда, колдонуучу Операторго оператордун электрондук почтасынын дарегине билдирүү жөнөтүү аркылуу аларды өз алдынча актуалдаштыра алат info@oasis-tradin.kg "жеке маалыматтарды актуалдаштыруу"деген белги менен.
10.4. Эгерде келишимде же колдонуудагы мыйзамдарда башка мөөнөт каралбаса, жеке маалыматтарды иштеп чыгуу мөөнөтү жеке маалыматтар чогултулган максаттарга жетүү менен аныкталат.
Колдонуучу оператордун электрондук дарегине электрондук почта аркылуу Операторго билдирүү жөнөтүп, жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугун каалаган учурда жокко чыгара алат info@oasis-tradin.kg "жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдукту алып коюу"деген белги менен.
10.5. Үчүнчү тараптын сервистери, анын ичинде төлөм системалары, байланыш каражаттары жана башка кызмат көрсөтүүчүлөр тарабынан чогултулган бардык маалыматтар ошол адамдар (операторлор) тарабынан алардын колдонуучулук келишимине жана купуялуулук саясатына ылайык сакталат жана иштетилет. Жеке маалыматтар субъекти жана / же пайдалануучу көрсөтүлгөн документтер менен өз убагында таанышууга милдеттүү. Оператор үчүнчү жактардын, анын ичинде ушул пунктта көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүчүлөрдүн аракеттери үчүн жоопкерчилик тартпайт.
10.6. Жеке маалыматтардын субъектиси тарабынан белгиленген жайылтууга уруксат берилген жеке маалыматтарды берүүгө (кирүү мүмкүнчүлүгүн берүүдөн башка), ошондой эле иштеп чыгууга же иштеп чыгууга (кирүү мүмкүнчүлүгүн алуудан башка) тыюу салуулар Россия Федерациясынын мыйзамдарында аныкталган мамлекеттик, коомдук жана башка коомдук кызыкчылыктарда жеке маалыматтарды иштеп чыгуу учурларында колдонулбайт.
10.7. Оператор жеке маалыматтарды иштеп чыгууда жеке маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылат.
10.8. Оператор жеке маалыматтардын субъектин аныктоого мүмкүндүк берген формада жеке маалыматтарды сактоону жүзөгө ашырат, эгерде жеке маалыматтарды сактоо мөөнөтү Федералдык мыйзамда, келишимде белгиленбесе, жеке маалыматтардын субъектиси жеке маалыматтардын субъекти болуп саналат.
10.9. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууну токтотуунун шарты болуп жеке маалыматтарды иштеп чыгуу максаттарына жетүү, жеке маалыматтар субъектинин макулдугунун жарактуулук мөөнөтүнүн бүтүшү же жеке маалыматтар субъектинин макулдугун алып коюу, ошондой эле жеке маалыматтарды мыйзамсыз иштетүүнү табуу саналат.

11. Алынган жеке маалыматтар менен оператор тарабынан жүргүзүлүүчү иш-аракеттердин тизмеси
11.1. Оператор жеке маалыматтарды чогултууну, жазууну, системалаштырууну, топтоону, сактоону, тактоону (жаңыртууну, өзгөртүүнү), чыгарууну, пайдаланууну, берүүнү (жайылтууну, берүүнү, жеткиликтүүлүктү), жекелештирүүнү, бөгөттөөнү, жок кылууну жана жок кылууну жүзөгө ашырат.
11.2. Оператор маалыматтык-телекоммуникациялык тармактар боюнча алынган маалыматты алуу жана/же берүү менен же ансыз жеке маалыматтарды автоматташтырылган иштеп чыгууну жүзөгө ашырат.

12. Жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүп берүү
12.1. Оператор жеке маалыматтарды трансчек аралык берүүнү ишке ашырууну баштаганга чейин анын аймагына жеке маалыматтарды берүүнү жүзөгө ашыруу болжолдонгон чет мамлекет тарабынан жеке маалыматтардын субъекттеринин укуктарын ишенимдүү коргоону камсыз кылаарына ынанууга милдеттүү.
12.2. Жогоруда аталган талаптарга жооп бербеген чет мамлекеттердин аймагында жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүп берүү жеке маалыматтар субъектисинин жазуу жүзүндө анын жеке маалыматтарын трансчегаралык өткөрүп берүүгө макулдугу болгон жана/же жеке маалыматтар субъекти тарап болуп саналган келишимди аткарган учурда гана ишке ашырылышы мүмкүн.

13. Жеке маалыматтардын купуялуулугу
Оператор жана жеке маалыматтарга мүмкүнчүлүк алган башка адамдар, эгерде Федералдык мыйзамда башкача каралбаса, үчүнчү жактарга ачыкка чыгарбоого жана жеке маалыматтар субъектинин макулдугусуз жеке маалыматтарды жайылтпоого милдеттүү.

14. Корутунду жоболор
14.1. Колдонуучу электрондук почта аркылуу Операторго кайрылып, өзүнүн жеке маалыматтарын иштеп чыгууга тиешелүү маселелер боюнча каалаган түшүндүрмөлөрдү ала алат info@oasis-tradin.kg.
14.2. Бул документте оператор тарабынан жеке маалыматтарды иштеп чыгуу саясатындагы бардык өзгөртүүлөр чагылдырылат. Саясат жаңы версия менен алмаштырылганга чейин чексиз иштейт.
14.3. Эркин жеткиликтүү саясаттын актуалдуу версиясы Интернет тармагында жайгашкан https://oasis-tradin.kg/policy.
ЖАҢЫЛЫКТАРГА ЖАЗЫЛЫҢЫЗ
Мен, баскычты басуу менен колдонуучу келишими жана купуялуулук саясаты менен таанышып, алардын шарттарын кабыл алдым жана жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугумду бердим.
© Бардык укуктар корголгон.
2023 Оазис трейдин компани ЖЧК